INFORMACJA

 

W XVII Nadzwyczajnej Sesji RMJ w dniu 12 września 2007 roku

w Sali narad Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 w godzinach od 17.00 do 17.10

udział wzięło 15 radnych na stan 21.

 

Obrady XVII Nadzwyczajnej Sesji RMJ prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła Andrzej Dybaś.

 

Ponadto w XVII Sesji RMJ udział wzięli:

1. Maria Kurowska – Burmistrz Miasta Jasła

2. Andrzej Kachlik – Zastępca Burmistrza Miasta Jasła.

3. Ryszard Pabian  - Zastępca Burmistrza Miasta Jasła

4. Jacek Borkowski – Skarbnik Miasta Jasła 

5. Artur Zoła – radca prawny

 

Porządek obrad XVII Sesji RMJ:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji Wnioskowej.

3. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

4. Zamknięcie obrad XVII Sesji RMJ.

 

Ad 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XVII Sesji Rady Miejskiej Jasła otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła Andrzej Dybaś. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach XVII Sesji RMJ bierze udział wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych decyzji.

 

Ad 2. Wybór Komisji Wnioskowej.

Głosami: 13 za, 0 przeciw i 3 głosach wstrzymujących Rada wybrała Komisję Wnioskową w następującym składzie:

- radna Maria Filip - Niwelt

- radny Józef Kędrek

- radny Krzysztof Czeluśniak

 

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. /Druk Nr 145/ przedstawiła Maria Kurowska Burmistrz Miasta Jasła.

 

W związku z brakiem dyskusji Wiceprzewodniczący RMJ Andrzej Dybaś poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. Głosowanie przedstawiło się następująco: 15 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XVII/132/2007 z dnia 12 września 2007r. /

W chwili podjęcia w/w uchwały obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła Andrzej Dybaś, a protokołowała Marzena Brągiel.

 

Ad.4 

Zamkniecie obrad XVII Sesji RMJ.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła Andrzej Dybaś ogłosił zamknięcie obrad XVII Nadzwyczajnej Sesji RMJ.