INFORMACJA

 

W LXIV Nadzwyczajnej Sesji RMJ w dniu 12 kwietnia 2010 roku

w Sali narad Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 w godzinach od 9.00 do 10.00

udział wzięło 20 radnych na stan 21.

 

Obrady LXIV Sesji RMJ prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Andrzej Dybaś.

 

Ponadto w LXIV Sesji RMJ udział wzięli:

 

1.     Maria Kurowska Burmistrz Miasta Jasła

2.     Ryszard Pabian – Z-ca Burmistrza Miasta Jasła

3.     Józef Bajorek – Sekretarz Miasta Jasła

4.     Jacek Borkowski – Skarbnik Miasta Jasła

5.     Artur Zoła – radca prawny

6.     Przewodniczący Zarządów Osiedli

7.     Pracownicy UM

8.     Mieszkańcy miasta

 

Porządek obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej Jasła:

 

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wybór Komisji Wnioskowej.

3.      Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1.            udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855R ulica Graniczna” /Druk Nr 542/,

3.2.            wspólnej realizacji remontu istniejącego chodnika przy drodze krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w mieście Jaśle i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a miastem Jasłem /Druk Nr 546/,

3.3.            zatwierdzenia środków finansowych na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” na rok 2010 /Druk Nr 543/,

3.4.            zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2010  /Druk Nr 547/,

3.5.            nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa  własności lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Metzgera 10 oraz ul. K.K. Baczyńskiego 11 i 13 w Jaśle /Druk Nr 541/,

3.6.            nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek /Druk Nr 544/,

3.7.            odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działki /Druk Nr 545/,

3.8.            nazwania imieniem Ryszarda Libuchy miasteczka ruchu drogowego       w mieście Jaśle /Druk Nr 549/.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad LXIV Sesji RMJ.

 

Wybór Komisji Wnioskowej.

Głosami: 16 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące Rada wybrała Komisję Wnioskową w następującym składzie:

- radny Piotr Kołodziej

- radny Stanisław Zając s. Mieczysława

- radny Leszek Znamirowski

 

Ad. 3.1.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855R ulica Graniczna” /Druk Nr 542/, przedstawił Ryszard Pabian Z-ca Burmistrza Miasta.

 

Radna Elżbieta Bernal zwróciła się do Rady o przyjęcie w/w projektu uchwały.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący RMJ Andrzej Dybaś poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

 

Ad. 3.2.

Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji remontu istniejącego chodnika przy drodze krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w mieście Jaśle i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a miastem Jasłem /Druk Nr 546/, przedstawił Ryszard Pabian Z-ca Burmistrza Miasta

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący RMJ Andrzej Dybaś poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

 

Ad. 3.3.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” na rok 2010 /Druk Nr 543/, przedstawił Jacek Borkowski Skarbnik Miasta

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący RMJ Andrzej Dybaś zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

 

Ad. 3.4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Jasła na 2010 r. /Druk Nr 547/ przedstawił wraz z autopoprawką Jacek Borkowski Skarbnik Miasta.

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący RMJ Andrzej Dybaś poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące.

Ad. 3.5.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa  własności lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Metzgera 10 oraz ul. K.K. Baczyńskiego 11 i 13 w Jaśle /Druk Nr 541/, przedstawił Ryszard Pabian Z-ca Burmistrza Miasta

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący RMJ Andrzej Dybaś poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

 

Ad. 3. 6.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek /Druk Nr 544/ przedstawił Ryszard Pabian Z-ca Burmistrza Miasta

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący RMJ Andrzej Dybaś zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

 

Ad. 3.7.

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działki /Druk Nr 545/, przedstawił Ryszard Pabian Z-ca Burmistrza Miasta

Radna Elżbieta Bernal:

„Ja tylko chciałam dodać, że tak jak Pan Burmistrz powiedział, że ta droga została zrobiona już bardzo dawno, kilkanaście lat temu i jest to łącznik drogi, która należy już do miasta, osiedlowej ulicy Konarskiego. Jest to dosyć duży odcinek. Prosiłabym o uregulowanie tej sprawy.”

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący RMJ Andrzej Dybaś poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: 18 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące.

Maria Kurowska Burmistrz Miasta Jasła:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni mam taką prośbę, aby wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej Sesji projekt uchwały w sprawie     . Drodzy Państwo proszę o to dlatego, że jest tutaj sprawa dosyć pilna w związku z tym, iż my to miasteczko oddajemy 27 maja.

To będzie duża uroczystość poświęcona i organizacji Wojewódzkiego Etapu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, również oddanie tego miasteczka i wtedy by było dobrze, aby już na ten czas było wszystko przygotowane,           a Wojewoda musi to jeszcze opublikować w związku z czym trzeba mu dać te 30 dni. Dlatego bardzo proszę, aby to wprowadzić.”

 

Przewodniczący RMJ poddał wniosek pod głosowanie.

Projekt uchwały został wprowadzony w głosowaniu: 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

 

Ad. 3.8.

Projekt uchwały w sprawie nazwania imieniem Ryszarda Libuchy miasteczka ruchu drogowego w mieście Jaśle /Druk Nr 549/, przedstawiła Maria Kurowska Burmistrz Miasta Jasła.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący RMJ Andrzej Dybaś poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu: 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

 

Ad. 4.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym

 

Ad.5

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

Interpelacji brak

 

Ad. 6.

Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Tadeusz Stachaczyński:

„Szanowna Rado ja mam taki wniosek czy akurat nie było by stosownym, żeby na cmentarzu komunalnym zrobić – jak by to nie nazwać – aleję zasłużonych. Ten temat już był rzucany przeze mnie również. Ale wiemy, że oprócz tego, że dbamy o ten cmentarz komunalny, stary cmentarz to się okazuje, że ta historia dzieje się na naszych oczach. Chociażby wydarzenia sprzed 2 dni.

Sądzę, że dobrze by było, aby ci ludzie, którzy są w sposób szczególny nie tylko dla miasta Jasła, ale i regionu byli pochowani w jakimś miejscu.

Bo mamy też przykłady, że na inaugurację kadencji to wtedy tam gdzieś             z kwiatem podejść –to nie wiadomo gdzie, bo w tym miejscu to wszystko jest że tak powiem mówiąc nie ładnie rozrzucone. I dlatego mówię dzisiaj o tym, żeby może jakiś sektor na cmentarzu komunalnym taki zrobić.”

 

Andrzej Dybaś Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła:

„Na pewno trzeba wrócić do tematu i wziąć to pod uwagę przy planowaniu tam dalszych tych aleii. Żeby tam taka aleja była, aby gdy ktoś będzie miał życzenie, aby ci ludzie zasłużeni byli chowani w jednym miejscu.”

 

Ad. 7

Andrzej Dybaś Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła:

„Dziękuję, doszliśmy do punktu ostatniego czyli siódmego zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej Jasła. Dziękuję bardzo.”

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończono posiedzenie LXIV Sesji Rady Miejskiej Jasła.