SESJA XI

27-06-2011 r.

Głosowania

 

1. Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
Głosowanie:
17 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujące.

 

2. Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
Głosowanie:
13 za, 0 przeciw i 7 wstrzymujących.

 

3. Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Jasła.
Głosowanie: 19 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących.

 

4. Uchwała Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego.
Głosowanie:
12 za, 5 przeciw i 3 wstrzymujące.

 

5. Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Głosowanie:
17 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących.

 

6. Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle.
Głosowanie:
16 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących.

 

7. Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania za lasy ochronne lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miasta Jasła.
Głosowanie:
10 za, 1 przeciw i 4 wstrzymujące.

 

8. Uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zamiany działek.
Głosowanie:
16 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący.

 

9. Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji zadania pn.: ”Profesjonalna kadra – Sprawny Urząd” oraz udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Jasła na zaciąganie zobowiązań wieloletnich na lata 2011 – 2012.
Głosowanie:
18 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących.

 

10. Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Głosowanie:
18 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący.