Miasto JASŁO
Wyniki glosowania z sesji nr 201814 - Sesja LXXII
Przewodniczący: H.Rak Dzień sesji 24.09.2018
Głosowanie Punkt sesji Obecni Za
1 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 18 17
(Notatka: wprowadz. Druku Nr 758)
2 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 18 18
(Notatka: wprowadz. Druku Nr 759)
3 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 18 17
(Notatka: wprowadz. Druku Nr 760)
4 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 18 17
(Notatka: wprowadz. Druku Nr 761)
5 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 18 18
(Notatka: wprowadz. Druku Nr 762)
6 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 18 16
(Notatka: wprowadz. Druku Nr 765)
7 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 18 12
(Notatka: wprowadz. Druku Nr 763)
8 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 18 13
(Notatka: wprowadz. Druku Nr 764)
9 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 18 16
(Notatka: wprowadz. Druku Nr 766)
10 2. - Zatwierdzenie protokołu z LXVIII Sesji RMJ: 18 16
11 3. - Wybór Komisji Wnioskowej. 18 14
12 4.1. - Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo ­ Składowa ­ Część Południowa” (obejmującego tereny między potokiem Warzyckim, a koleją oraz ulicą KG1, w liniach rozgraniczających, od mostu na rzece Jasiołce do ulicy Bieszczadzkiej) /Druk Nr 758/, 18 17
13 4.2. - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 759/, 18 16
14 4.3. - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria ­ ulica 3 Maja” /Druk Nr 760/, 18 7
(Notatka: wniosek J. Pierzchao zdjęcie projektu )
15 4.3. - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria ­ ulica 3 Maja” /Druk Nr 760/, 18 10
16 4.4. - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 754/, 18 16
17 4.5. - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia /Druk Nr 755/, 18 15
18 4.6. - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło ­ Błażkowa ­ Jodłowa” /Druk Nr 757/, 18 16
19 4.7. - Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Wisłoki -Projekt 3.3.1." /Druk Nr 761/, 18 17
20 4.8. - Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Wisłoki -Projekt 3.3.2." /Druk Nr 762/, 18 17
21 4.9. - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. /Druk Nr 765/, 18 17
22 4.10. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 756/, 18 17
23 4.11. - Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 - 2028 /Druk Nr 766/, 18 15
24 4.12. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle /Druk Nr 763/, 18 6
(Notatka: wniosek K. Czeluśniaka o zdjęcie)
25 4.12. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle /Druk Nr 763/, 18 16
(Notatka: wniosek A. Nowosielskiej)
26 4.12. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle /Druk Nr 763/, 18 17
27 4.13. - Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród RMJ do Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /Druk Nr 764/. 18 17
(Notatka: wniosek nr - kandyd. Bilewicz )
28 4.13. - Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród RMJ do Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /Druk Nr 764/. 18 17
(Notatka: wniosek nr 2 - kandydatura radnej A.Nowosielskiej)
29 4.13. - Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród RMJ do Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /Druk Nr 764/. 18 16
(Notatka: wniosek nr 3 - kandydatura radnej K. Sikory )
30 4.13. - Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród RMJ do Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /Druk Nr 764/. 18 15