Miasto JASŁO
Wyniki glosowania z sesji nr 201816 - Sesja LXXIV
Przewodniczący: H.Rak Dzień sesji 14.11.2018
Głosowanie Punkt sesji Obecni Za
1 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 20 20
(Notatka: wprowadz. Druku 781)
2 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 20 20
(Notatka: wprowadz. Druku 780)
3 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 20 20
(Notatka: wprowadz. Druku 782)
4 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 20 19
(Notatka: wprowadz. Druku 783)
5 2.1. - Zatwierdzenie protokołu z LXXI Sesji RMJ. 20 19
6 2.2. - Zatwierdzenie protokołu z LXXII Sesji RMJ. 20 18
7 2.3. - Zatwierdzenie protokołu z LXXIII Sesji RMJ. 20 19
8 3. - Wybór Komisji Wnioskowej. 20 17
9 4.1. - Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. /Druk Nr 777/, 20 20
10 4.2. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Osiek Jasielski /Druk Nr 778/, 20 20
11 4.3. - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” /Druk Nr 781/, 20 20
12 4.4. - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą zadania pod nazwą „Tworzenie warunków do rozwojuprzedsiębiorczości w Jaśle” /Druk Nr 780/, 20 20
13 4.5. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 782/. 20 15
14 4.6. - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 783/ 20 17