GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LI, odbytego dnia 25.09.2017Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 530
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 530 - prawidłowe głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 3
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska    


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2017 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka ­ Floriańska” ­ Nr 50 /druk nr 525/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kreatywni i Samodzielni” złożonego w ramach konkursu nr: RPPK.08.01.00-IP-18-015/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /druk nr 522/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na realizację projektu pn. „Kreatywni i Samodzielni” złożonego w ramach konkursu nr: RPPK.08.01.00-IP-18-015/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym /druk nr 521/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia /druk nr 526/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r /druk nr 529/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Urszula Czyżowicz  Józef Kędrek    


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2017-2027 /druk nr 528/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz      


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta Jasła, położonym na obszarze miasta Jasła, niestanowiącym własności miasta/ druk nr 527/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania /druk nr 519/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Jerzy Węgrzyn  

   Przeciw:
 Krzysztof Pec  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Maria Szańca      


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody /druk nr 520/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie całkowitego zwolnienia wicedyrektora szkoły z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018 /druk nr 523/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Urszula Czyżowicz  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /druk nr 524/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krystyna Sikora      


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, kadrowej i prawnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle /druk nr 530/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski