Miasto JASŁO
Wyniki glosowania z sesji nr 201819 - Sesja III
Przewodniczący: H.Rak Dzień sesji 13.12.2018
Głosowanie Punkt sesji Obecni Za
1 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 19 19
(Notatka: Inne - wprowadzenie Druku Nr 22)
2 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 19 19
(Notatka: Inne - wprowadzenie Druku Nr 23)
3 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 19 16
(Notatka: Inne - wprowadzenie Druku Nr 24)
4 2. - Wybór Komisji Wnioskowej. 19 15
(Notatka: Inne)
5 3.1. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /druk nr 12/, 19 15
6 3.2. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /druk nr 13/, 19 18
7 3.3. - Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jasła na lata 2019 ­ 2023 /druk nr 16/, 19 12
8 3.4. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /druk nr 14/, 19 18
9 3.5. - Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: Budowa drogi 5KDZ ­ kontynuacja /druk nr 18/, 19 19
10 3.6. - Podjęcie uchwały w sprawie dopłat w 2019 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków /druk nr 21/, 19 19
11 3.7. - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” /druk nr 15/, 19 19
12 3.8. - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 ­ 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe /druk nr 19/, 19 18
(Notatka: głosowanie nieprawidłowe)
13 3.8. - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 ­ 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe /druk nr 19/, 19 19
(Notatka: głosowanie prawidłowe)
14 3.9. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu osłonowego Miasta Jasła w zakresie udzielenia pomocy dzieciom i uczniom z terenu Miasta Jasła w formie posiłku na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły na lata 2019 -2023” /druk nr 20/, 19 19
15 3.10. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /druk nr 17/, 19 19
16 3.11. - Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 - 2028 /Druk Nr 22/, 19 19
17 3.12. - Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Jasła realizacji zadania polegajacego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2- GEPARD II. Dotacja w ramach programu priotytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności /Druk Nr 23/, 19 19
18 3.13. - Podjęcie uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakłąd miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle poprzez likwidacjęw celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle /Druk Nr 24/. 19 14