Miasto JASŁO
Wyniki glosowania z sesji nr 201903 - Sesja V
Przewodniczący: H.Rak Dzień sesji 04.02.2019
Głosowanie Punkt sesji Obecni Za
1 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 20 19
(Notatka: Inne - wprowadzenie druku nr 36)
2 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 20 19
(Notatka: Inne - wprowadzenie druku nr 37)
3 2.1. - Zatwierdzenie Protokołu z I Sesji RMJ. 20 20
(Notatka: Inne)
4 2.2. - Zatwierdzenie Protokołu z II Sesji RMJ. 20 20
(Notatka: Inne)
5 2.3. - Zatwierdzenie Protokołu z III Sesji RMJ. 20 20
(Notatka: Inne)
6 3. - Wybór Komisji Wnioskowej. 20 19
(Notatka: Inne - radni: B.Wójcik, R.Hap, M.Mazur)
7 4.1. - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /druk nr 28/ 20 20
8 4.2. - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /druk nr 29/, 20 20
9 4.3. - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę ­ I” /druk nr 30/ 20 20
10 4.4 - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza ­ Kaczorowy” /druk nr 31/ 20 17
11 4.5. - Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /druk nr 27/ 21 21
12 4.6. - Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /druk nr 33/ 21 8
(Notatka: Inne - wniosek formalny o zdjęcie projektu z porządku obrad)
13 4.6. - Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /druk nr 33/ 21 6
(Notatka: Inne - wniosek Komisja Wnioskowa)
14 4.6. - Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /druk nr 33/ 21 12
(Notatka: głosowanie uchwały)
15 4.7. - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020” /druk nr 32/ 21 21
(Notatka: autopoprawka)
16 4.8. - Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” /druk nr 36/ 21 21
17 4.9. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /druk nr 34/ 21 18
(Notatka: autopoprawki x 2)
18 4.10. - Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019-2029 /druk nr 35/ 21 19
(Notatka: autopoprawka)
19 4.11. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej /druk nr 37/ 21 18