GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja III, odbytego dnia 13.12.2018Numer głosowania: 1
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 22
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 2
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 23
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 3
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 24
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba

   Wstrzymało się:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Robert Hap  


Numer głosowania: 4
Punkt numer: 2.
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Iwona Dziedzic  Robert Hap
 Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  

   Wstrzymało się:
 Jerzy Okarma  Krystyna Sikora  Bogdan Ziemba  

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 5
Punkt numer: 3.1.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /druk nr 12/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada
 Maria Kluz  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  

   Wstrzymało się:
 Andrzej Czernecki  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Elżbieta Bernal  Mariola Mazur    


Numer głosowania: 6
Punkt numer: 3.2.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /druk nr 13/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 7
Punkt numer: 3.3.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jasła na lata 2019 ­ 2023 /druk nr 16/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba

   Wstrzymało się:
 Andrzej Czernecki  Robert Hap  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Jan Pierzchała  Józef Twarduś    

   Nie głosowało:
 Elżbieta Bernal      


Numer głosowania: 8
Punkt numer: 3.4.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /druk nr 14/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 9
Punkt numer: 3.5.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: Budowa drogi 5KDZ ­ kontynuacja /druk nr 18/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 10
Punkt numer: 3.6.
Podjęcie uchwały w sprawie dopłat w 2019 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków /druk nr 21/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 11
Punkt numer: 3.7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” /druk nr 15/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 12
Punkt numer: 3.8.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 ­ 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe /druk nr 19/, - głosowanie nieprawidłowe
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 13
Punkt numer: 3.8.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 ­ 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe /druk nr 19/, - głosowanie prawidłowe
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 14
Punkt numer: 3.9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu osłonowego Miasta Jasła w zakresie udzielenia pomocy dzieciom i uczniom z terenu Miasta Jasła w formie posiłku na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły na lata 2019 -2023” /druk nr 20/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 15
Punkt numer: 3.10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /druk nr 17/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 16
Punkt numer: 3.11.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 - 2028 /Druk Nr 22/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 17
Punkt numer: 3.12.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Jasła realizacji zadania polegajacego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2- GEPARD II. Dotacja w ramach programu priotytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności /Druk Nr 23/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 18
Punkt numer: 3.13.
Podjęcie uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakłąd miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle poprzez likwidacjęw celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle /Druk Nr 24/. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba    

   Przeciw:
 Maria Kluz      

   Wstrzymało się:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki    

   Nie głosowało:
 Mariola Mazur  Jan Pierzchała